Regulamin sklepu

1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.eko-natural.com (dalej „sklep internetowy”) prowadzi jego właściciel Eko-Natural Zbigniew Sawicki, adres siedziby: ul. Przemysłowa 7L,  11-600 Węgorzewo, posiadająca NIP 8451003542, numer REGON 790067759

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym www.eko-natural.com

 

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
  1. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93);
  2. ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176);
  3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1225);
  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926)

 

 1. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.eko-natural.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

2 Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyrobów za pośrednictwem strony eko-natural.com i  e-maila: biuro@eko-natural.com

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie eko-natural.com

 

4 Składanie zamówień

 1. Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:
  1. wybór wyrobów, pojemności produktu oraz ilość
  2. wybór sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również adresu, na jaki ma być wystawiona ewentualna faktura,
  3. wybór sposobu płatności,
  4. złożenie zamówienia,
  5. zapłatę i odbiór przedmiotu zamówienia.

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta realizowane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

 1. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

 1. Po złożeniu zamówienia na wybrane wyroby, zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego.

 

 1. Zamawiający może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail biuro@eko-natural.com lub telefonicznie w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 87 427-02-51 lub 723-975-065.

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Eko-Natural.

 

 1. Zdjęcia wyrobów umieszczone na stronie www.eko-natural.com są jedynie przykładowe i służą ich prezentacji.

 

5 Ceny produktów i koszty dostawy

 1. Informacja o cenie podawana na stronie www.eko-natural.com ma charakter wiążący dla stron umowy sprzedaży od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 

 1. Wszystkie ceny wyrobów umieszczone na stronie www.eko-natural.com podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych jak również nie uwzględniają kosztów dostawy.

 

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen wyrobów lub publikacji. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny wyrobów i publikacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

 1. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w wyborze płatności „przedpłaty” lub „płatności przy odbiorze” który jest doliczany automatycznie do sumy końcowej zapłaty za produkty. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi produktu.

 

6 Formy płatności

 

 1. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za przedmiot zamówienia:
  1. płatność przy odbiorze – należność pobierana jest gotówką przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego;
  2. przelew tradycyjny (płatność wykonywana przez Zamawiającego w banku lub na poczcie) – przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek Eko-Natural mgr Zbigniew Sawicki Przemysłowa 7 L, 11 – 600 Węgorzewo, Bank PKO Nr konta PLN: 72 1020 4753 0000 0302 0093 8530 . Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na w/w konto;
  3. przelew elektroniczny (płatność wykonywana przez Zamawiającego z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem innych systemów płatności on‑line) ‑ przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

7 Warunki dostaw

 1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostarczenia przedmiotu zamówienia:
  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. dostawa za pośrednictwem InPost
  3. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej
  4. odbiór osobisty w siedzibie Eko-Natural ul. Przemysłowa 7L 11-600 Węgorzewo.
 2. Poszczególne formy dostarczenia przesyłki mogą być wykluczone dla określonych wyrobów ze względu na pojemność.

 

 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej( w przypadku zamówienia ilości do 350L) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje też możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 

 1. Czas przygotowania przedmiotu zamówienia do wysyłki (przekazania przesyłki ze sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę) wynosi do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego.

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie wraz z informacją o przysługujących Klientowi prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy przysługującego Klientom będącym Konsumentami, zostanie wysłane na adres email wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

 1. Do wartości każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy.

 

 1. Eko-Natural  nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.

 

 1. Zamawiający, odbierając przesyłkę z przedmiotem zamówienia, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

 

8 Procedura reklamacji

 1. Każdy produkt posiada termin przydatności do spożycia który widnieje na etykiecie produktu. 

 

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy Eko-Natural, ul. Przemysłowa 7 L, 11-600 Węgorzewo

 

 1. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: Eko-Natural, ul. Przemysłowa 7 L, 11-600 Węgorzewo.

 

 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w ciągu 14 dni.

 

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

 1. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 1. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji  

 

9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej (umowy zawartej na odległość) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu zamówienia.

 

 1. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak również zwracany przedmiot zamówienia powinny być wysłane do Eko-natural, na adres siedziby ul. Przemysłowa 7 L, 11-600 Węgorzewo. Bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zamówienia ponosi zamawiający. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

10 Zasady dokonywania zwrotu należności Zamawiającym

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Eko-Natural do zwrotu należności uiszczonych przez Zamawiającego, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.

 

 1. Eko-Natural nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Zamawiający, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Eko-Natural wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

 

11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Eko-Natural.

 

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych przez administratora danych (Eko-natural) mgr Zbigniew Sawicki) mający siedzibę (ul.Przemysłowa 7 L, 11-600 Węgorzewo) NIP: 845-100-35-42, REGON:790067759 w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym: wystawienia faktury VAT. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep internetowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Zamawiający ma pełną świadomość co do możliwości poprawienia (weryfikowania)  danych oraz prawa do żądania ich usunięcia z systemu administratora.

 

 1. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Eko-Natural w celach marketingowych.

 

 1. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również prawo do ich uzupełnienia czy dokonywania zmian.

 

12 Postanowienia końcowe

 1. Eko-Natural nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Zamawiającego, powstałe wskutek przekazania przez Zamawiającego błędnych danych.

 

 1. Eko-Natural nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Zamawiającego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Zamawiającego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

 1. Eko-Natural wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.eko-natural.com. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Eko-Natural to: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.eko-natural.com. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania jednak uniemożliwi to składanie zamówień oraz uniemożliwi logowanie i tym samym zablokuje dostęp do funkcji widocznych po zalogowaniu do sklepu.

 

 1. Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Eko-Natural zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Eko-Natural  nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.eko-natural.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)