Reklamacje i zwroty

Procedura reklamacji

 1. Każdy produkt posiada termin przydatności do spożycia który widnieje na etykiecie produktu. 
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy Eko-Natural, ul. Przemysłowa 7 L, 11-600 Węgorzewo
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: Eko-Natural, ul. Przemysłowa 7 L, 11-600 Węgorzewo.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w ciągu 14 dni.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji  

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej (umowy zawartej na odległość) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu zamówienia.
 2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak również zwracany przedmiot zamówienia powinny być wysłane do Eko-natural, na adres siedziby ul. Przemysłowa 7 L, 11-600 Węgorzewo. Bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zamówienia ponosi zamawiający. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Zasady dokonywania zwrotu należności Zamawiającym

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Eko-Natural do zwrotu należności uiszczonych przez Zamawiającego, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.
 2. Eko-Natural nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Zamawiający, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Eko-Natural wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.