Kultury bakterii BioTrakt w ochronie środowiska i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Udrażnianie trakcji ściekowych i kanalizacyjnych
  • Wspomaganie i stymulacja procesów fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków
  • Redukcja i higienizacja osadów pościekowych
  • Likwidacja odorów
  • Bioremediacja skażonych gruntów zanieczyszczeniami ropopochodnymi i metalami ciężkimi